REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OROROSA.PL

obowiązuje od dnia 23 października 2017 r.

Postanowienia wstępne.

Sklep OROROSA.PL znajdujący się na stronie internetowej www.ororosa.pl jest prowadzony przez Wojciecha Nowak-Malik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Nowak-Malik pod adresem Beskidzka 1, 45-218 Opole NIP: 8322052610, REGON: 362665621, e-mail: sklep@ororosa.pl, zwanego dalej Sprzedawcą.

Poprzez Sklep Ororosa.pl Sprzedawca prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową odzieży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia sklepu przez Sprzedającego.

Definicje:

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.ororosa.pl, zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Dzień roboczy – wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Rejestracji – formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu, służący do założenia Konta w Sklepie (rejestracji).

Formularz Zamówienia – formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu, służący do składania Zamówień w Sklepie oraz określenia warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną do czynności prawnych; - która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie.

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument - Klient zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – usługa elektroniczna polegająca na założeniu i prowadzeniu indywidualnego konta zarejestrowanego Usługobiorcy na stronie internetowej Sklepu. Konto stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem. Gromadzone są w nim dane podane przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym oraz zgromadzonych rabatach w Systemie Premiowym.

Osoba Polecona – Usługobiorca, który założył Konto w Sklepie po kliknięciu w link umożliwiający rejestrację, udostępniony mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (tzw. reflink).

Polecający – zarejestrowany w Sklepie Usługobiorca, który udostępnił Osobie Poleconej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu reflink.

Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, wysłane Klientowi po złożeniu przez niego Zamówienia.

Przedsiębiorca – Klient zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep – Sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ororosa.pl

Sprzedawca/Usługodawca - podmiot określony w pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu.

Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną do czynności prawnych; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszelkich umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego OROROSA.PL zarówno z Klientami będącymi Konsumentami, jak i Przedsiębiorcami, z tym, że Punkt 8 ma zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, a Punkt 10 do Klientów będących Przedsiębiorcami.

Rejestracja i zasady korzystania z Konta.

Usługodawca udostępnia Usługobiorcom możliwość rejestracji w Sklepie poprzez założenie przypisanego im Konta, oznaczonego indywidualnym loginem i hasłem.

Zarejestrowanie Usługobiorcy odbywa się poprzez wypełnienie udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza Rejestracji, w którym muszą zostać uzupełnione następujące dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, login oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, REGON i KRS (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców).

Rejestracji można dokonać zarówno bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu, jak i po kliknięciu w reflink udostępniony Osobie Poleconej przez Polecającego.

Posiadanie Konta w Sklepie internetowym stanowi usługę elektroniczną świadczoną nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość rezygnacji z posiadania Konta w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ororosa.pl lub też pisemnie na adres wskazany w Punkcie 1.1 Regulaminu.

Na Koncie Usługobiorcy gromadzone są wprowadzone w Formularzu rejestracji dane osobiste Usługobiorców, informacje o złożonych przez nich Zamówieniach w Sklepie oraz o zgromadzonych rabatach w Systemie Premiowym (zgodnie z Punktem 6 niniejszego Regulaminu).

Gromadzone na Koncie dane Usługobiorcy podlegają ochronie zgodnie z Punktem 11 niniejszego Regulaminu.

Konta nieaktywne przez 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy (tzn. konta, z których nie dokonano zakupu lub polecenia przez ten okres) uważane są za nieaktywne

Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówienia.

Umowy są zawierane w języku polskim zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

Zamówienia realizowane są na terenie Polski.

Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów przerw technicznych, wskazywanych za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej Sklepu.

Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje poprzez łączne dokonanie następujących czynności:
a) dodanie wybranego Towaru/ów do elektronicznego koszyka zakupowego, 
b) w widoku koszyka zakupowego kliknięcie przycisku „Potwierdzenie zakupu”, 
c) wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez wprowadzenie danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
d) zatwierdzenie zamówienia poprzez zatwierdzenie Regulaminu Sklepu i kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać”.

Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie przez niego wiążącej oferty zakupu Towaru/ów wskazanych w Zamówieniu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia Zamówienia przez Sklep, które zostaje wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

Zamówienie realizowane jest przez Sprzedającego po otrzymaniu wpłaty wartości Zamówienia (obejmującej również koszty dostawy) dokonanej przez Klienta za pomocą udostępnionych na stronie sposobów dokonywania płatności elektronicznych.

Sprzedawcy przysługuje prawo własności Towarów do czasu zapłaty przez Klienta wszystkich należności na rzecz Sprzedawcy (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).

Ceny.

Ceny Towarów uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotówkach i zawierają podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów.

Ceny opublikowane na stronie internetowej muszą zostać potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez wyraźne potwierdzenia przyjęcie Zamówienia do realizacji.

Cennik dostawy Towarów dostępny jest na stronie internetowej: www.ororosa.pl. Koszty dostawy mogą ulec zmianie.

Płatności.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Towary: płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz płatność przez serwis PayU (szybki przelew internetowy). Sprzedawca akceptuje jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).

Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej Klienta następuje dopiero wraz z wysłaniem przez Sprzedawcę Zamówienia.

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

System premiowy.

Sprzedawca oferuje Klientom System premiowy oparty o rabat gromadzony podstawie wartości zakupów dokonanych w sklepie przez Osoby Polecone przez danego Klienta (Polecającego).

Warunkiem udziału w Systemie premiowym jest rejestracja Polecającego w Sklepie.

Osobą Poleconą jest osoba, która dokonała rejestracji w serwisie na podstawie linku udostępnionego przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu i umożliwiającego rejestrację w serwisie (tzw. reflink). Kliknięcie w reflink i rejestracja Osoby Poleconej powoduje automatyczne przypisanie tej Osoby Poleconej danemu Klientowi, który staje się w ten sposób Polecającym.

Po dokonaniu rejestracji przez Osobę Poleconą, wszystkie dokonane przez nią zakupy są podstawą naliczania vouchera dla Polecającego w wysokości 8% kwoty brutto zakupów dokonanych przez Osobę Poleconą, na zasadach określonych poniżej.

Na podstawie Systemu Premiowego, Polecający dokonując zakupów w Sklepie internetowym może gromadzić vouchery elektroniczne, które można wykorzystać w Sklepie do wartości 100% zakupywanej rzeczy (Klient płaci jedynie za koszty transportu Towaru).

Od każdego zakupu dokonanego przez Osobę Poleconą i niezwróconego w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, Polecającemu nalicza się kwotowo voucher elektroniczny w wysokości 8% wartości zakupionych przez Osobę Poleconą Towarów. Z uwagi na możliwość zwrotu Towaru przez Osobę Polecającą, voucher udostępniany jest Polecającemu po upływie 14 dni od dnia dokonania zakupu będącego podstawą naliczenia vouchera przez Osobę Polecającą.

Procent jaki przypisywany na voucherze przekazywanym Polecającemu to 8% wartości zakupów, jakie zostały dokonane na podstawie poleceń tego Polecającego.

Voucher naliczany jest Polecającemu tylko bezpośrednio w związku ze sprzedażą na rzecz Osoby Poleconej, którą ten bezpośrednio polecił, tj. udostępnił jej reflink potrzebny do rejestracji w Sklepie. Osoba Polecona, która udostępnia reflink dalszym osobom jest wyłącznie uprawniona do gromadzenia z tego tytułu voucherów jako Polecający w stosunku do dalszych Osób Poleconych.

Voucher może zostać wykorzystany przez Polecającego także na zakup Towarów przecenionych.

Vouchery niezrealizowane w terminie 12 miesięcy od ich przyznania tracą ważność i nie mogą zostać wykorzystane.

Dostarczenie Zamówienia.

Zakupiony Towar jest wysyłany za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Klienta, zgodnie z wybranym przez niego w Formularzu zamówienia sposobem dostawy Zamówienia.

Termin dostawy zakupionych Towarów określony Sprzedawcę w potwierdzeniu Zamówienia jest terminem przybliżonym i nie ma charakteru wiążącego.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane Zamówienia tylko do wysokości ich wartości.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji Zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych Zamówień złożonych przez Klienta w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.

Postanowienia dotyczące Konsumentów.

Postanowienia niniejszego Punktu znajdują zastosowanie do Konsumentów.

Główne cechy świadczenia Sprzedawcy opisane są w potwierdzeniu Zamówienia, które przesłane jest Klientowi. Kontakt pomiędzy Klientem i Sprzedawcą odbywa się w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, lub w innych formach za zgodą Sprzedawcy jeżeli Klient wyrazi takie życzenie.

Dane identyfikujące Sprzedawca zostały zamieszczone w Formularzu Zamówienia, za pomocą którego Klient zamawia konkretne Towary u Sprzedawcy. Dane teleadresowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

Łączna cena Zamówienia podana jest Klientowi w potwierdzeniu Zamówienia oraz przesłanym dowodzie zakupu.

Sprzedawca realizuje Zamówienia zgodnie z ich treścią, w terminie do 14 dni roboczych w przypadku standardowego zamówienia.

W razie wystąpienia sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, którego Sprzedawca i Klient nie rozwiążą polubownie, Klient może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub mediację, zwłaszcza przy pomocy organizacji związanych z ochroną konsumentów.

Reklamacje i zasady zwrotów.

Reklamacje

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru w stanie wolnym od wad. W zakresie uprawnień Konsumentów z rękojmi za wady obowiązują regulacje ustawowe zawarte w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje Towaru należy wysyłać na adres: Beskidzka 1, 45-218 Opole

Reklamacje należy składać poprzez przesłanie do Sprzedawcy wypełnionego Formularza reklamacyjnego i dowodu zakupu Towaru w Sklepie, a także odesłać Towar listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres podany w pkt. 1.1. Wzór Formularza reklamacyjnego dostępny jest na stronie: Link do formularza reklamacji . Klient może samodzielnie napisać lub odwzorować Formularz, załączając przy tym na piśmie swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail) oraz opis wady Towaru.

Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku braków w złożonej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca wzywa Klienta do ich uzupełnienia niezwłocznie, tj. w czasie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków.

Zwrot przez konsumenta

Umowy zawierane ze Sprzedawcą są umowami zawieranymi na odległość (drogą elektroniczną). Z tego tytułu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o Prawach konsumenta bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi będącemu konsumentem („Zwrot”).

Zwrotu dokonuje się poprzez odesłanie czytelnie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu wraz z Towarem podlegającym zwrotowi. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu pod adresem: Link do odstąpienia od umowy_. Klient może samodzielnie napisać treść oświadczenia o odstąpieniu, załączając przy tym na piśmie swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail) oraz podpisując oświadczenie.

Po otrzymaniu oświadczenia o Zwrocie, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.

Klient ponosi koszty zwrotnego przesłania przedmiotu Zamówienia do Sprzedawcy w razie dokonania Zwrotu. Przesyłka powinna być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sprzedawca nie odbiera przesyłek nadanych „za pobraniem” lub dostarczanych do paczkomatów.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyłączeniem kosztów dostarczenia przesyłki zwrotnie).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wymiana Towaru niewadliwego nie jest możliwa. Klient będący Konsumentem może skorzystać z procedury zwrotu opisanej powyżej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi będącemu konsumentem.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego przydatności, cech lub funkcjonowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę zmniejszenia wartości Towaru w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego przydatności, cech lub funkcjonowania (np. widoczne ślady użytkowania i usunięcie metki, zabrudzenie, rozdarcia, przetarcia, rozciągnięcia, zepsucie zamka, zapach papierosów, perfum lub inny intensywny zapach na Towarze) przez Klienta będącego Konsumentem wykonującego prawo odstąpienia od umowy, Sprzedawcy przysługuje prawo do potrącenia z zapłaconej przez Klienta ceny podlegającej zwrotowi w związku z odstąpieniem od umowy wszelkich kwot, o które zmniejszyła się wartość lub użyteczność Towaru, lub które są niezbędne dla przywrócenia Towarom cech nowości (np. czyszczenie , szycie, neutralizacja zapachu).

Postanowienia obowiązujące w stosunkach z Przedsiębiorcami.

Postanowienia niniejszego Punktu znajdują zastosowanie do Klientów będących Przedsiębiorcami.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ustawowej, w tym w szczególności na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego i następnych, jest całkowicie wyłączona (tj. rękojmia ustawowa jest wyłączona).

Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do szkód wyrządzonych z winy umyślnej i ograniczona jest do ceny zakupionego Towaru netto.

Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans), szkody (koszty/wydatki) wynikowe, pośrednie czy też specjalne, jak również utratę renomy, rynku czy też klientów przez Klienta.

Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem związane lub dotyczące Umów zawieranych poprzez Sklep będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla głównego miejsca prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.

Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych.

W związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu przetwarzane są dane osobowe, których Administratorem jest Usługodawca.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Postanowienia końcowe.

Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiana warunków niniejszego Regulaminu dokonuje się poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Sklepu, z tym, że do Umów już zawartych obowiązuje Regulamin w brzmieniu z chwili zawarcia Umowy.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Ochrona danych osobowych

a.i.1. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie www.ororosa.pl (dalej: Regulamin), chyba że zaznaczono inaczej.

a.i.2. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Sprzedawcę.

a.i.3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

a.i.4. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm.).

a.i.5. Sprzedawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną w Regulaminie.

a.i.6. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usług i realizacji świadczeń, o których mowa w Regulaminie.

a.i.7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niezbędne dla realizacji umowy.

a.i.8. Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych Usługobiorców w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich, chyba że następuje to za odrębną zgodą Usługobiorcy.

PLIKI „COOKIES”

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Usługobiorców plików „cookies” oraz logów systemowych w celu ułatwienia nawigacji Usługobiorcom oraz poprawnego działania Sklepu. Pliki „cookies” są zapisywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy (w pamięci urządzeń końcowych Usługobiorców odwiedzających stronę Sklepu), w celu identyfikacji Usługobiorców Sklepu oraz dostosowania wyświetlanej treści do potrzeb Usługobiorców.

Pliki „cookies” zawierają informacje powiązane z urządzeniami końcowymi, a nie z danymi Usługobiorcy. Usługobiorca może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie lub usunąć zapisane pliki „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie zapisywania plików „cookies” może powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Sklepu.